49 47 13 6 41 1 jongen(s) jj 4 24 21 7 96 5 3 2 2 20 29 10 10 3 _1 Te zamen 84 Het schoolgeld bedraagt per leerling f 100,of meer, naar goeddunken der ouders. Voor meer dan één leerling uit hetzelfde gezin is het schoolgeld f 100 voor het eerste kind, f 90,voor het tweede kind en f 80,voor ieder der volgende kinderen. Voor leerlingen, die enkele lessen volgen, is het schoolgeld f 10,— per leervak, per jaar. Aangezien ten gevolge van de mobilisatie de heeren J. van Andel, E. Roche en D. B. Folmer afwezig waren, hebben als waarnemend leeraar (leerares) dienst gedaan: 1 meisje(s), totaal 12 leerlingen. 32 12 12 3 1 97 De leerlingen der le en 2e klasse ontvingen 2 uur per week gymnastiekles, die der 3e en 4e klasse 1 uur per w eek. Geen der meisjes neemt deel aan het gymnastiek-onderwys, terwyl 8 jongens dit onderwys niet volgen. 6 meisjes, totaal 44 leerlingen. 2 3 1 12 De leeftijd der leerlingen blijkt uit de volgende opgave: 1213 jaar 11 jongens, 13— 14 14— 15 15— 16 16— 17 17— 18 boven 18 Bij het einde van het verslagjaar telde de school in de: le klasse 38 jongens, 2e 22 3e 18 4e 6 Te zamen 84 en bovendien in de 3e klasse 1 meisje voor enkele lessen. In de 3e klasse na examen 1 jongen en 1 meisje. In de 4e klasse zonder examen 2 jongens. in de 2e klasse zonder examen na Te zamen Voor den nieuwen cursus 19141915 zijn toegelaten: in de le klasse zonder examen 30 jong., 5 meisj., totaal 35 leerl. na 6 Te zamen 36 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. 5 H n n n n n n n J5 25

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1323