-J 49 48 a. b. d. Voor natuurkunde en mechanica: de heer W. H. Oosten. Fransch: de heer P. Keegstra Engelsch: Mej. A. M. Bos Janszen, allen van af het begin van den cursus 1914—1915 (10 Sep tember). De heer Z. W. Sneller treedt op als waarnemend directeur. G. Industrieschool voor Meisjes. Directrice: Mej. M. W. Arbeiteb. Het doel van deze school is in de eerste plaats de meisjes op te leiden tot degelijke huisvrouwen en verder hen in een vak te bekwamen, waardoor zij in staat worden gesteld in eigen onderhoud te voorzien. Onderwjjs wordt gegeven in Nederlandsche taal, schrijven, aardrijkskunde, rekenen, handelsrekenen, boekhouden, na tuurkunde, Fransche taal, stoffenkennis, opvoedkunde, teeke- nen, linnennaaien, verstellen van onderkleeding, lingerie- naaien, costuumnaaien, maatnemen, knippen, patroonteekenen, fraaie en nuttige handwerken, strijken en wasschen. De duur van den schoolcursus is drie jaren. Het schooljaar vangt aan tegen het einde van Augustus en eindigt half Juli. Aan de school zjjn bovendien verbonden afzonderlijke cursussen of lessen voor: nuttige handwerken (duur acht maanden). fraaie handwerken (tweejarige cursus). lingerie (éénjarige cursus) schooldiploma. wollennaaien (tweejarige cursus) schooldiploma, behandeling der wasch (éénjarige cursus) schooldiploma, boekhouden (éénjarige cursus) schooldiploma. opleiding voor het diploma van de Federatie van Handels- en Kantoorbedienden in Nederland en van de Vereeniging van leeraren in het boekhouden (duur 2 jaar). h. opleiding voor het leerares-diploma in het lingerievak (duur 2 jaar). i. cursus in de Fransche taal voor leerlingen dezer school. Ie. Leerlingen. Op den len Januari 1914 bedroeg het aantal leerlingen in de le klasse 58, in de 2e klasse 54, in de 3e klasse 46, terwijl bovendien 74 leerlingen aan de cursussen deelnamen. Bij het einde van den cursus 19131914 telde de school in de le klasse 55, in de 2e klasse 44 en in de 3e klasse 46 leerlingen, terwijl de cursussen door 72 leerlingen bezocht werden. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. c. e. f- ff-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1324