49 54 I. Teekenschool van de St. Joseph’s Gezellen Vereeniging. Directeur: de Heer H. J. Looisen daarenboven aangesteld: Mej. F. C. Spaans (leerares hoeden- vak), Mej. L. v. d. Poll (leerares eenvoudig atelier) en Mej. J. ter Braake (leerares teekenen). is 2 5 3 3 1 De cursus van deze school vangt aan op den len October, om voor de tweede en vier volgende klassen op den len April en voor de eerste klasse op den 30en September te eindigen. De tegenwoordige cursus begon met 92 leerlingen, van wie 41 in dé le klasse, 25 in de 2e klasse, 16 in de 3e klasse, 5 in de 4e klasse, 1 in de 5e klasse en 4 in de 6e klasse waren. Van hen volgen het önderwys in: handteekenen86 leerlingen. lynteekenen41 lyn-vakteekenen 34 vakschilderen13 41 34 13 Terwijl 5 leerlingen beneden 12 jaren waren, hadden den leeftijd van: 12 en 13 jaar 14 „15 16 17 18 jaar en ouder 3e. Subsidies, De subsidies bedroegen: f 21000,van het Rijk, f5000, van de Provincie Zuid-Holland en f 33850,van de Gemeente ’s-Gravenhage. (Onder dit bedrag van f33850,is begrepen een som van f 2100,— als buitengewone subsidie voor 1914 tot dekking van het tekort, terwijl de vakschool aan de gemeente eene huursom van f 27243,20 betaalt, waaronder begrepen is een bedrag voor aflossing van voorschot op meubilair). 27 leerlingen. - 25 23 12 die, wat hun beroep betreft, te onderscheiden waren in: timmerlieden, wagenmakers schrijnwerkers, meubelmakers, modelmakers smeden, machinebankwerkers electriciens koperslagers, geweermakers, instrumentmakers. steenhouwers, metselaars, loodgieters VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1330