jj 49 55 K. Directeur: de heer Th. P. Badoüx. beeldhouwers, stukadoors ververs, glazenmakers, verlakkers typografen, boekbinders landbouwers, tuinlieden, bloemisten boterhandelaar kleermaker Teekenschool der Patronaats-Commissie van den R.-K. Vriendenbond St. Pancratius. 15. 17 9 6 8 8 2 5 2 2 1 13 4 1 _1 55 25 15 5 Totaal zoodat 37 leerlingen nog geen beroep hadden gekozen. Het schoolgeld bedraagt voor de leerlingen der le klasse f2.voor de leerlingen der hoogere klassen, leden der Vereeniging, f 2.50 en voor leerlingen, die geen leden der Vereeniging zyn, f 4.per cursus. De subsidie van de gemeente ’s-Gravenhage bedroeg f 1000.—. De cursus van deze school begint 1 October en eindigt 31 Maart. By den aanvang van den cursus 19141915 op 1 October 1914 waren aanwezig: in de voorbereidende klasse 24. in de le klasse 18, in de 2e klasse 6, in de 3e klasse 9, in de 4e klasse 2 leerlingen. Van deze 59 leerlingen werd deelgenomen aan het onder was in: handteekenen door lynteekenen en bouwkundig vakteekenen. electr. techn. en werktuigk. teekenen Naar hun leeftyd waren zij te verdeelen in: 14 van 12 en 13 jaar H 15. 16 17 18 jaar en ouder. Terwyl er 9 nog geen beroep gekozen hadden, oefenden van de 50 overigen het beroep uit van: timmerlieden, wagenmakers schrijnwerkers, meubelmakers, modelmakers. smeden, machinebankwerkers electriciens koperslagers, geweermakers, instrumentmakers. steenhouwers, metselaars, loodgieters beeldhouwers, stukadoors ververs, glazenmakers, verlakkers typografen, boekbinders 34 leerlingen 15 10 ft VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. 3 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1331