49 57 M. Teekenschool van den Ned. R.-K. Volksbond. Directeur: de heer P. J. M. Haaring. 56 6 23 5 2 9 1 3 1 f 900,— 250,— 350,— Het schoolgeld bedraagt f 5,per leerling en per cursus. Vrijstelling van de betaling van schoolgeld werd verleend aan 59 leerlingen. Aan subsidie van het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeente ’s-Gravenhage genoot de school resp. f1000, f 150,en f 250,terwijl jaarlijks op f 600,als bijdrage van particulieren kan worden gerekend. De school genoot de volgende subsidies: van het Rijk de Provincie Zuid-Holland Gemeente ’s-Gravenhage Van af 5 Januari 1915 werd het leerplan als proef met de vakken Nederlandsche taal, rekenen en algebra uitgebreid. Bjj den op den eersten werkdag in October 1914 aange vangen halfjaarlijkschen cursus bedroeg het aantal leerlingen dezer schoolin de voorbereidende klasse 23, in de le klasse 27, in de 2e klasse 21, in de 3e klasse 27, in de 4e klasse 5 en in de 5e klasse 5, te zamen 108 leerlingen. Van deze leerlingen hadden: 8 den leeftijd van 12 en 13 jaar. 35 14 15 32 16 17 33 18 jaar en ouder. Naar hun beroep waren zy te verdeelen in: timmerlieden, wagenmakers schrijnwerkers, meubelmakers, modelmakers. smeden, machinebankwerkers electriciens koperslagers, geweermakers, instrumentmakers. steenhouwers, metselaars, loodgieters beeldhouwers, stukadoors ververs, glazenmakers, verlakkers bouwkundigen zoodat 2 hunner nog geen beroep hadden gekozen. Aan 3 leerlingen kon by het einde van den vorigen cursus het getuigschrift worden uitgereikt. Het schoolgeld is bepaald op f 3,per leerling en per cursus. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. H

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1333