49 58 N. 14 11 14 2 f 650,— 200,— 550,— 12 5 1 12 4 1 1 1 1 Teekenschool van de Vereeniging „de Patronaats-Commissie.” Directeur: de heer Chr. L. Wesseling Mzn. De school genoot de volgende subsidies: van het Ryk de Provincie Zuid-Holland Gemeente ’s-Gravenhage 0. Teekenschool der Maatschappij ’t Algemeen.” Afdeeling Scheveningen. Directeur: de heer G. Bosma. Bij den op 15 September 1914 aangevangen halfjaarlykschen cursus bedroeg het aantal leerlingen dezer school: By den op den len October 1914 aangevangen halfjaarlyk- sehen cursus bedroeg het aantal leerlingen dezer school: in de le klasse 15, in de 2e klasse 7, in de 3e klasse 11, in de 4e klasse 6 en in de 5e klasse 3, te zamen 42 leerlingen. Van deze leerlingen hadden: 1 den leeftijd beneden 12 jaar. van 12 en 13 jaar. 16 n 17 18 jaar en ouder. Naar hun beroep waren zy te verdeelen in: timmerlieden, wagenmakers smeden, machinebankwerkers koperslagers, geweermakers, instrumentmakers steenhouwers, metselaars, loodgieters onderwijzers en aanstaande onderwijzers landbouwers, tuinlieden, bloemisten bakkers groenteboeren loopjongens zoodat 4 hunner nog geen beroep gekozen hadden. Het schoolgeld is bepaald op f 3,per leerling en per jaar, voor meer dan één leerling uit het zelfde gezin f 1,875. Vrijstelling van de betaling van schoolgeld werd verleend aan 3 leerlingen. „Tot nut van VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. ff ff 14 ff ff ff ff

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1334