I 49 59 i f 400,— 150,— 400,— 36 3 1 9 1 Commissie van Toezicht. Door de Commissie werden herkozen tot haren voorzitter Mr. J. H. Andries en tot Secretaris Jhr. L. A. P. Six. De heer A. A. Bekaar, wien wegens verandering van woonplaats met ingang van 1 Maart 1914 door den Gemeente raad ontslag verleend werd als lid dezer Commissie, onder dankbetuiging voor zyne aan de Gemeente en het Middel baar Onderwys bewezen diensten, werd als zoodanig ver vangen door den heer F. W. N. Hugenholtz. Ter voldoening aan art. 52 van de Wet op het Middelbaar Onderwys, werden voor het bezoeken in het jaar 1915 van de na te vermelden inrichtingen van onderwys de daarachter genoemde leden aangewezen, te weten voor: de Academie van Beeldende Kunsten: de leden W. C. Met- zelaar en Mr. J. H. Andries. in de le klasse 18, in de 2e klasse 17, in de 3e klasse 10, in de 4e klasse 6, in de 5e klasse 3 en in de 6e klasse 3 leerlingen, te zamen 57 leerlingen. Van deze leerlingen hadden 13 den leeftyd van 1213 jaar 21 14-15 17 16-17 6 18 en ouder. De leerlingen waren naar hun beroep te verdeelen in: Timmerlieden, wagenmakers Smeden, machinebankwerkers Electriciens Steenhouwers, metselaars, loodgieters Ververs, glazenmakers, verlakkers Behangers en stoffeerders Het schoolgeld bedraagt f 5,per leerling en per cursus, voor meer dan één leerling uit hetzelfde gezin is het school geld f 3, Vrystelling van de betaling van schoolgeld werd verleend aan 3 leerlingen. De school genoot de volgende subsidies: van het Ryk de Provincie Zuid-Holland Gemeente ’s-Gravenhage en bovendien lokaliteit met vuur, licht en water. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. M

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1335