133 2°. Riolen. Een verordening, houdende verbod tot aanbouw en tot herbouw van gebouwen op den grond, gelegen tusschen de Muzenstraat en den Fluweelen Burgwal, welke grond, ingevolge Raadsbesluit van 21 Juli 1913 was aangewezen als in de naaste toekomst bestemd voor den aanleg van een straat, werd vastgesteld in de Raadsvergadering van 30 Maart. In de Raadsvergadering van 16 November werden de verordeningen tot het leggen van bouwverbod op den hierboven sub 1 en 2 genoemde gronden aan den Noordwal en de Anna-Paulownastraat, vastgesteld. het algemeen nut der onteigening verklaard. Ter vol doening aan Art. 12 der Onteigeningswet werden de stukken van 7 Juli tot en met 25 Juli d.o.v. ter visie gelegd. De Beekbemaling had, behalve op den gewonen voet van 1 April tot October, bovendien gedurende den ge- heelen loop van het jaar, 82 maal plaats, zoowel voor het gewone doel als tot verversching van het water in de slooten rondom de Alexanderkazerne en tot door spoeling van riolen. Het riolennet onderging de navolgende uitbreidingen: Aangewezen als in de naaste toekomst bestemd voor aanleg van een straat werden: 1. bij Raadsbesluit van 2 Juni een strook grond ge legen aan den Noordwal bij de Breedstraat; 2. bij hetzelfde Raadsbesluit een oppervlakte grond gelegen aan de Anna Paulownastraat tusschen de Laan van Meerdervoort en het Carnagieplein 3. bij Raadsbesluit van 6 Juli, een strook grond ge legen aan de Schouwburgstraat en de Casuariestraat; 4. bij hetzelfde Raadsbesluit een strook grond, gelegen aan de Kazernestraat; 5. bij Raadsbesluit van 14 December een strook grond gelegen aan de Prinsessegracht, hoek Heeren- gracht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 133