Byiage 49A Ter voldoening aan het tweede lid van artikel 52 der Wet van 2 Mei 1863 (Stbl. no. 50), heeft de Commissie van Toezicht op de Visscherijschool te Scheveningen de eer U het volgende verslag uit te brengen nopens den toestand van de aan haar toezicht toevertrouwde school over het jaar 1914. Aangezien der Commissie gebleken is, dat in (jen ver volge het verslag van den Heer Inspecteur van het zee vaartkundig onderwijs zal loopen over het cursusjaar en niet over het kalenderjaar, welk voorbeeld door verschil lende zeevaartscholen zal worden gevolgd, acht zij het gewenscht, teneinde de vergelijking te vergemakkelijken, het door haar uit te brengen verslag, te beginnen met dat over 1914, op dezelfde wrijze in te richten. Dientengevolge komt in dit verslag wederom de maand December 1913 voor, reeds behandeld in het vorige verslag. VERSLAG van de Commissie van Toezicht op de Visscherijschool te Scheveningen over 1914. Ook dit jaar stond voor geëxamineerde stuurlieden en schippers wederom de gelegenheid open om het onderwijs in breien en boeten van netten te volgen, waarvan echter geen gebruik werd gemaakt, wat is toe te schrijven aan de omstandigheid, dat de candidaten ter trawlvisscherij uitgingen. door 57 leerlingen. 53 48 37 22 Leerlingen. Gedurende het cursusjaar werd de school bezocht in de maand: December 1913 Januari 1914 Februari 1914 Maart 1914 April 1914 Mei t/m November 1914 X x X x x x x n x x

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1354