I h' I 494 I 3 B In de 10 Totaal 23 20 10 Maand. Klasse C. Naar hun leeftijd waren de in Januari 1914 aanwezige leerlingen te verdeelen als volgt: Van 1516 jaren. 11 11 10 9 11 December 1913 Januari 1914 Februari Maart April Mei t/m November Klasse A B C 11 12 18 21 21 14 11 28 21 17 13 11 Naar de klassen ingedeeld, bedroeg het aantal leerlingen per klasse: Klasse A. Klasse B. In het verslagjaar hadden 3 zittingen plaats van de cen trale Commissie voor de Visscherjj-examens (stuurlieden en schippers). Van deze school legden 2 leerlingen het examen af voor schipper en 7 leerlingen het examen voor stuurman op zeil- zeevisschersvaartuigen. Evenals vorige jaren slaagden weder om alle candidaten. Een woord van waardeering aan den directeur en bet overige personeel der school voor dit schoone resultaat acht de Commissie hier alleszins verdiend. Alle leerlingen volgen de lessen met Ijver en opge wektheid. Evenmin als het vorige jaar was de toeloop van nieuwe leerlingen met den aanvang van den cursus tot de laagste klasse groot, gevolg van de omstandigheid, dat zoovelen uitgingen ter trawlvisscherjj. Een andere oorzaak is, dat het bezit van een diploma de Commissie wees daarop reeds in haar vorig jaarverslag I Van 16—17 Van 1718 jaren. Haren en ouder. 2 VERSLAG VISSCHERIJSCHOOL SCHEVENIXGEN. I in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1355