49A 3 VERSLAG VISSCHERIJSCHOOL SCHE VENINGEN. Personeel. Het onderwijzend personeel bestaat uit: Bevoegdheid. Naam. Vakken. 16 f f) n le, leerkrachten zijn in vasten dienst. Onderwijs. In het personeel der school kwam geen verandering. Alleen werd by Raadsbesluit van 28 December 1914 de leeraar Engelkes, sedert 1 December 1913 tijdelyk aangesteld, in vasten dienst benoemd, welke, gerekend werd te zyn ingegaan 2 December tevoren. De tydelijke aanstellingen van de leeraren Waleson en Welling werden wederom met een jaar verlengd. De overige kunde, motorenleer, verband- en scheepsgezondheidsleer, schiemannen, breien en boeten van netten. Dipl. Ie stuurman groote stoomvaart. Jaar wedde. 18 2 29 6 4 Gep. gezaghebber Gouv. Marine. Arts. Gep. bootsman Kon. Ned. Marine. Akte hoofdonder- wyzer. Gep. off. machinist Kon. Ned. Narine. Zeevaartkunde, irtk., wiskunde. Idem. Verbandleer, hygiƫne. Schiemannen, i breien, boeten, Nederl. taal, schrbven. Stoom werkt, kundt motorenleer. Aantal lesuren. C. Lieuwen (Directeur.) f 1300 en f 350 vergoeding gemis vrije woning. 900 300 500 225 200 nog steeds niet als eisch is gesteld om als schipper of stuurman op te treden. Eerst wanneer dit het geval 'Zal zyn, zullen de jongens, die thans ook des winters ter visscherij gaan, ter school komen. Hoewel het onderwijs in breien en boeten geregeld werd gegeven, konden geen netten voor particulieren worden ver vaardigd. Gevolg daarvan was, dat geen prijzen konden worden uitgereikt, gelijk vorige jaren geschiedde. Het onderwijs, dat kosteloos wordt verstrekt, omvat de volgende vakken: Nederlandsche taal, schrijven, rekenen, meetkunde, wis en zeevaartkunde, praktische zeevaartkunde, wettelijke be palingen betreffende zeevaart en visscherij, stoomwerktuig- P. Engelkes D.F.v.Duyl. J. Dekker. I L. Welling J. A. Waleson i prakt, zeevaai

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1356