49A Gebouw. Leermiddelen. Schoolmeubelen in goeden verkeeren staat van Toezicht. Ten aanzien van het gebouw aan de Gondelstraat en het lokaal in het perceel Keizerstraat no. 112 meent de commissie te mogen verwijzen naar hare opmerkingen in vorige jaar verslagen. Veranderingen in gebruik of inrichting kwamen niet voor, terw'yl de gebreken dezelfde bleven. De leermiddelen verkeeren in goeden staat en worden geregeld aangevuld. Maandelijks oefent een der leden by toerbeurt het toe zicht uit en brengt behoudens spoedeischende gevallen, in de eerstvolgende vergadering der Commissie van zijne bevindingen verslag uit. De heer A. A. Bekaar nam wegens verandering van woonplaats ontslag als lid der Commissie met ingang van 1 Maart 1914. De Commissie zag den heer Bekaar met leedwezen ver trekken en herdenkt dankbaar zijne belangstelling voor dezen tak van onderwijs en zyn aangenamen omgang. Het onderwijs wordt gegeven in 3 opvolgende afdeelingen en leidt op voor het diploma van stuurman op zeevisschers- vaartuigen. Twee leerlingen, die reeds evengenoemd diploma bezaten en zich voor het schippersdiploma wenschen te bekwamen, werden ingedeeld bij klasse C. Uitbreiding van het aantal vakken, hoezeer gewenseht, moet wachten, totdat de school in het nieuwe gebouw zal zyn gehuisvest. Meende de Commissie in haar vorig jaar verslag de hoop te mogen uitspreken, dat de voltooiing daarvan in den loop van 1915 mocht worden tegemoet gezien, zij meent de mogelijkheid daarvan thans ernstig te moeten betwijfelen, aangezien op dit oogenblik met den bouw' nog niet is aangevangen. De Commissie meent dit in het belang van het aan haar toezicht opgedragen onderwijs te moeten betreuren. De schoolmeubelen onderhoud. 4 VERSLAG VISSCHERIJSCHOOL SCHEVENINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1357