By lage 50 Samenstelling en inrichting der commissie. VERSLAG over 1914 van de commissie van toe zicht op de Gemeentelijken Handelscursus te s-Gravenhage. De Commissie van Toezicht op den Gemeentelijken Handels cursus bestond bij den aan vang van 1914 uit de heeren: J. E. Belinfante, Dr. H. Blink, Mr. Dr. H. G. de Cock, M. M. Couvée Jr B. van der Esch, H. Hijmans, K. ter Laan, Mr. H. J. M. de Vries en R. Winkel. Twee malen zag de Commissie tot haar leedwezen een lid uit haar midden heengaan. De heer ter Laan, die door den Gemeenteraad uit zijn midden reeds bij de eerste samen stelling van de Commissie, daarin werd gekozen, nam op 26 Januari 1914 ontslag in verband met zijne benoeming tot Burgemeester van Zaandam en de heer de Cock deelde den Gemeenteraad onder dagteekening van 18 Mei 1914 zijn besluit tot ontslagneming mede. In de daardoor ontstane vacatures werd voorzien door benoeming, respectievelijk in de Gemeenteraadszitting op 4 Mei 1914 van den heer L. Hoejenbos en in die op 6 Juli 1914 van den heer E. Edersheim Bzn. Andere mutaties jfwamen in 1914 niet voor; de periodiek aftredende leden werden herkozen; de leden Dr. H. Blink en H. Hijmans bleven respectievelijk in hunne functie van voorzitter en secretaris gehandhaafd, zoodat de Commissie aan het einde van 1914 was samengesteld als volgt: Dr. H. Blink, lector aan de Nederlandsche Handels- Hoogeschool te Rotterdam, oud-directeur eener Hoogere Burgerschool, voorzitter; J. E. Belinfante, boekhandelaar; M. M. Couvée Jr., directeur van den Koninklijken Bazar; E. Edersheim Bzn., bankier; B. van der Esch, leeraar aan eene Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus, lid-secretaris van de Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs; L. Hoejenbos, lid van den Gemeenteraad;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1359