50 2 VERSLAG GEMEENTELIJKEN HANDELSCURSUS. Werkzaamheden der Commissie. Algemeene organisatie van school en onderwijs. Het bestaande plaatsgebrek in het schoolgebouw West- einde 47, nam in den loop van 1914 nog toe, zoodat tot het ingebruiknemen van zeven lokalen in het gebouw Korte Lombardstraat 7 moest worden overgegaan. Mr. H. J. M. de Vries, agent van de Nederlandsche Bank R. Winkel, chef de bureau ten kantore van de firma Ph. Simons Co., voorzitter van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius”; H. Hymans, archivaris-bibliothecaris van de Eerste Neder landsche Verzekering-Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit, secretaris. Gedurende 1914 werd de Commissie negen malen door haren Voorzitter in vergadering bijeengeroepenmeermalen woonde de Directeur van den Handelscursus op verzoek van den Voorzitter een vergadering gedeeltelijk by. De gang van zaken vorderde van de Commissie in het belang van den Cursus geen andere dan de gewone bemoeiingen. Het onderzoek naar de verhouding tusschen de kosten door de gemeente ’s-Gravenhage voor haren Handelscursus gemaakt en die aan andere soortgelijke cursussen besteed, waarvan in het vorige verslag sprake was, kwam gereed, doch de resultaten, waarvan reeds gezegd kan worden dat zy niet onbelangrijk zijn, konden nog niet in rapportvorm worden neergelegd. Tot de aangelegenheden, het beheer van den Handels cursus niet onmiddellijk rakende, waaraan de Commissie hare aandacht wijdde, behoort het verbinden van een Dag- handelscursus aan den bestaanden Avondcursus. De wensche- lykheid van het totstandbrengen van zulk een dagcursus werd in den aanvang van het jaar in den Gemeenteraad door een zyner leden betoogd en in een motie belichaamd. De Commissie meende toen Burgemeester en Wethouders intijds erop te moeten wijzen, dat by oprichting van zulk een cursus, de combinatie daarvan m^t den Avondcursus zeer wenschelyk zou zyn, temeer waar de inmiddels tot stand gekomen Middelbare Handelssehool met 2-jarigen cursus, hoewel grootendeels overeenkomstig de door de Commissie terzake gegeven adviezen georganiseerd, niet het door haar gewenschte verband met den Handelscursus houdt, zoodat het schoolgebouw en de leermiddelen van dezen laatsten, voor daggebruik beschikbaar zyn gebleven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1360