50 3 Personeel. Sinds den aanvang van den cursus 1914/1915, verleent het gebouw Westeinde 47 overdag tijdelijke huisvesting aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes. Plannen tot ver mindering van het in dat gebouw bestaande brandgevaar, op welk gevaar door de Commissie telken jare in haar verslag met ernst werd gewezen, zijn ten stadhuize in bewerking. De met het uitbreiden van het maximum-aantal leerlingen per klasse genomen proeven waren in zooverre als geslaagd te beschouwen, dat het wenschelijk bleek de mogelijkheid tot blijvende vrijheid in deze te openen, om, zij ’t voors hands nog by wijze van proefnemingen met de noodige voorzichtigheid, op den ingeslagen weg voort te kunnen gaan. Op 5 October 1914 schrapte de Gemeenteraad de bepaling omtrent het maximum-aantal leerlingen uit de Verordening. Het leerplan ondergang enkele wijzigingen, waardoor het meer in overeenstemming werd gebracht met den werkelijken gang van het onderwijs, die in den loop der jaren onder den invloed van de praktijk op enkele punten van de aan vankelijk gedachte lijn was afgeweken: ook in de boeken lijst kwam weer eenige mutatie. Omstandigheden, met de algemeene mobilisatie van het leger verband houdende, maakten het noodzakeiyk reeds van den aanvang van den cursus 1914/1915 af, de lessen uitsluitend in de avonduren te geven. De bibliotheek en de leermiddelenverzameling ondergingen weinig uitbreiding. De catalogus in boekvorm voor de bibliotheek kwam gereed De Gemeenteiyke Handelscursus verloor in 1914 twee zijner leerkrachten, m. n. de heeren H. Koolhoven en W. H. Goebertus, beiden leeraar in de Engelsche taal en handels- correspondentie. Eerstgenoemde heer vroeg en verkreeg eervol ontslag tegen 1 Januari 1914, wegens benoeming tot leeraar aan de Nederlandsche Handelshoogeschoolde verdeeling der lessen over de verschillende leeraren kon zoodanig geregeld worden, dat hij niet vervangen behoefde te w’orden. Laatstgenoemde vroeg en verkreeg eervol ontslag tegen 1 April 1914, wegens benoeming in een administratieve betrekking; hij werd vervangen door den heer A. Speyer, die wegens benoeming elders, reeds tegen 8 September 1914 ontslag nam uit zijn tijdelijke betrekking bij den Handels cursus. Van 8 September tot 15 October belastte de heer H. Koolhoven zich weer met de lessen, op laatstgenoemden VERSLAG GEMEENTELIJKEN HANDELSCÜRSÜS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1361