50 4 datum werd de heer W. Kok tijdelijk aan den cursus verbonden. Bij den aanvang- van den cursus 1914/1915 maakte de uitbreiding van het aantal klassen van den Voorbereidenden Cursus met twee, aanstelling van twee klasseleeraren, een leeraar in schoonschrijven en een leeraar in snelsschryven, noodig. Als klasseleeraren traden met ingang van respec tievelijk 1 September en 8 September 1914 op de heeren L. H. C. Wegerif en P. J. Rauwerda; laatstgenoemde als leeraar in Fransche taal en handelscorrespondentie aan den Hoofdcursns verbonden, had als zoodanig slechts één weke- lijksch lesuur en kon dus tevens als klasseleeraar optreden. Als leeraar in schoon- en snelschryven, trad met ingang van 8 September op de heer K. J. Tol. Aan drie leeraren werd, na het volbrengen van den ge- bruikelijken één-jarige tijdelijke dienst, vaste aanstelling verleend. Gedurende 1914 kwam het zes malen voor, dat een leeraar tijdelijk vervangen moest worden; de heer E. Hazelhof, leeraar in algemeene handelskennis en Nederlandsche handels correspondentie, genoot van 1 Januari tot 1 Maart 1914 ziekteverlof: zijn lessen werden waargenomen door de leeraren P. J. Rauwerda en Dr. D. C. Tinbergen; voor den heer J. Drijver, leeraar in snelschryven, werden om gezond heidsredenen, vier van hem toegewezen wekelijksche lesuren van 1 Februari tot 1 Mei 1914, waargenomen door den heer R. Balt; de heer L. Molenaar, leeraar in Duitsche taal en handelscorrespondentie genoot van 26 Maart tot 5 April 1914 studieverlof, gedurende welken tijd de Directeur zijn lessen waarnam; van 1 September tot 31 December 1914 werden wegens studiebelangen, 7 van de hem toegewezen wekelijksche lesuren waargenomen door den leeraar N. J. W. M. Nuyen; de heer J. A. Verdenius, leeraar in Duitsche taal en handels correspondentie genoot van 27 Juni tot 17 Juli 1914 ziekte verlof; doordien dit verlof in den examentyd viel, kon in de vervanging van dag tot dag, zonder geregeld optreden van een waarnemer, voorzien worden; de heer H. Oldemans, klasseleeraar aan den Voorbereidenden Cursus, was van 1 September tot 31 December onder de wapenen en werd vervangen door den heer J. van Etten. Buitendien werden aan kleinere absentiën in totaal 266 lesuren verzuimd, waarvan 179 wegens ziekte van de be trokken leeraren, 50 uren wegens hun door het Gemeente bestuur opgedragen onderzoek van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer by het Openbaar Onderwijs te ’s-Gravenhage en 37 uren om redenen van uiteenloopenden aard. De Directeur vond voor de afwezige leeraren gedurende VERSLAG GEMEENTELIJKEN' HANDELSOÜRSUS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1362