50 5 115 uren vervanging, gewoonlijk door persoonlijk optreden, enkele malen ook door een anderen leeraar daartoe uit te noodigen. Gedurende 78 uren werden klassen wegens ontstentenis van den leeraar met andere gecombineerd, terwijl gedurende 73 uren om die reden vrijaf werd gegeven. De Commissie vond in de noodzakelijkheid om de ver zuimen van het onderwijzend personeel in het belang van het onderwijs tot het uiterste te beperken, aanleiding om Burgemeester en Wethouders te wijzen op het ongewenschte dat er naar haar oordeel in gelegen is, directeur en leeraren van den Handelscursus opdracht tot het onderzoek van sollicitanten te verleenen, tengevolge waarvan zij hun mede in Gemeentedienst te verrichten arbeid aan den Handelscursus, moeten verzuimen. De op de volgende bladzyde geplaatste tabel geeft een overzicht van het ultimo 1914 aan den Handelscursus ver bonden personeel. VERSLAG GEMEENTELIJKEN HANDELSCURSUS. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1363