50 7 Leerlingen. cursus by 47 het cursus-jaar gingen 34 mannelijke by onvoldoende aanleg, veranderde werkkring, gezondheidsredenen, veranderd studieplan, militieplichten, vertrek naar elders, financiëele bezwaren, de juiste reden onbekend bleef. 14 12 12 11 8 5 4 terwijl By de wisseling van en 11 vrouwelijke leerlingen van den Voorbereidenden Cursus naar den Hoofdcursus over. Bij het einde van den cursus 1913—1914 werden uit gereikt 5 volledige diploma’s (A en B), 8 diploma’s A, waarvan 3 aan leerlingen, welke reeds enkele getuigschriften bezaten; 6 diploma’s B, waarvan 1 aan een leerling, welke reeds enkele getuigschriften bezat; 3 getuigschriften voor Boekhouden, Handelsrekenen en Handelsrecht In 1914 werd van twee tot zestien Mei gelegenheid tot inschrijving van leerlingen voor den in September d.a.v. aan te vangen cursus gegevenvan deze gelegenheid werd gebruik gemaakt: Voor den Voorbereidenden Cursus door: 180 mannelijke en 57 vrouwelijke candidaten. Voor den Hoofdcursus door: 73 mannelijke en 42 vrouwelijke candidaten. Van de ingeschrevenen werden, hetzy op rapport, hetzij op grond van ingesteld onderzoek, toegelaten: Tot den Voorbereidennen Cursus: 108 mannelijke en 34 vrouwelijke leerlingen. Tot den Hoofdcursus: 61 mannelijke en 31 vrouwelyke leerlingen. Daarentegen verlieten by het einde van den 1913—1914 24 leerlingen den Hoofdcursus, omdat zy de door hen verlangde diploma’s of getuigschriften hadden behaald. Voorts moesten worden afgeschreven: Van den Voorbereidenden Cursus: 31 mannelyke en 13 vrouwelyke leerlingen. Van den Hoofdcursus: 66 mannelijke en 21 vrouwelyke leerlingen, te zamen dus 131 leerlingen. Als redenen van uittreding golden: 18 der uitgetredenen drukke werkzaamheden, VERSLAG GEMEENTELIJKEN HANDELSCURSÜS. r J V V) n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1365