50 L 8 3 7 39 l 6 6 getuigschriften voor Algemeene Handelskennis en Neder- landsche Handelscorrespondentie Fransche taal en Handelscorrespon dentie Duitsche taal en Handelscorrespon dentie Engelsche taal pondentie Handelsaardrijkskunde Staatsinrichting en Staatshuishoud kunde Machineschrijven. Het eindonderzoek der leerlingen geschiedde ten overstaan van de Commissie van Toezicht. De uitreiking van diploma’s en getuigschriften geschiedde met de gebruikelijke plechtigheid door den Voorzitter der Commissie, in tegenwoordigheid van de leden der Commissie van Toezicht, den Directeur en de leeraren van den Cursus. Op 31 December 1914 telde: de Voorbereidende Cursus: 174 mannelijke en 48 vrouwelijke, totaal 222 leerlingen de Hoofdcursus: 221 mannelyke en 67 vrouweljjke, totaal 288 leerlingen De verdeeling der leerlingen over de verschillende leer jaren en vakken, alsmede het aantal parallelklassen, biykt uit de op de volgende bladzijde geplaatste tabel. en Handelscorres- VERSLAG GEMEENTELIJKEN HANDELSCURSUS.1 6 n l

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1366