50 222 15,4 jaar 288 17,4 jaar. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 34 1 II 28 40 77 60 46 13 2 5 1 1 I 9 46 67 54 32 11 3 10 VERSLAG GEMEENTELIJKEN HANDELSCURSÜS. Leeftijd. Aantal leerlinge Voorbereidende cursus. n. Hoofdcursus. Totaal gemiddelde leeft. Bovendien valt te vermeiden, dat de leerlingen van den hoofdcursus gemiddeld de lessen in 4 a 5 vakken volgen, terwijl het gemiddeld aantal lesuren voor hen 8.7 per week is: 90 leerlingen genieten onderwijs gedurende het maximum aantal uren (10 per week). De lessen in machinesehrijven, welke bij de berekening van bovenstaande gemiddelden niet in aanmerking zijn genomen, vorderen bovendien 2 uren per week van 65 leer lingen van den Hoofdcursus en 14 van den Voorbereidenden Cursus. Vóór hunne toelating tot den Handelscursus genoten de leerlingen van den Voorbereidenden Cursus zonder uitzon dering slechts lager onderwijs. Van de leerlingen van den Hoofdcursus genoten 16 middel baar onderwijs, 110 meer uitgebreid lager onderwijs, 162 lager onderwijs. De voorbereidende cursus telt 49 ten volle, 101 half en 72 niet betalende leerlingen. De hoofdcursus telt 118 ten volle, 121 half en 49 niet betalende leerlingen. In totaal betaalt dus 32.8% der leerlingen ten volle, 43.5 half en 23.7 niet. Aangaande de leeftijden der leerlingen geeft de volgende tabel een overzicht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1368