50 12 fl.öl 825 Slotbeschouwing. Mogen de in achtereenvolgende jaarverslagen opgenomen Van aard en omvang van het schoolverzuim, geeft de volgens tabel een overzicht. 1909 1910 1911 1912 1913 1914 90 120 137 140 144 169 222 161 189 237 254 252 262 288 251 309 374 394 396 431 510 Bij de opening September 1908 Ultimo cijfers over ’t algemeen weinig neiging tot wgziging van beteekenis vertoonen, de totaal aantallen der leerlingen, maken daarop een uitzondering; zjj blijven, zooals uit het hiervolgende overzicht blijkt, sterk stijgen. Het toont zeker het nut van den Gemeentelijken Handels- cursus aan, dat zijn schoolbevolking in 1914, ondanks de drukkende economische omstandigheden, zoo ongewoon in omvang is toegenomen. VERSLAG GEMEENTELIJKEN HANUELSCÜRSUS. Andere redenen met zonder Ziekte. Godsdienst. verlof van den Directeur. 413 14.4 1679 58,5 155 5,4 •269 353 12,3 2869 1270 32,2 1776 45,1 49 373 1,2 394" 12,- 204 Totaal 1683 3455 642 24,7 50,7 3,- 12,1 6809 Aantal leerlingen. T IJ D S T IP. Totaal. n I 9,4 9,5' *72 Voorbereiden de Cursus Aantal uren. Beroeps bezigheden. Aantal uren. Aantal uren. Aantal uren. Hoofd cursus. Totaal aantal uren. Aantal uren. ,0 Voorbereidende I Cursus. Hoofdcursus

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1370