51 7 VERSLAG CONSERVATORIUM VOOR MUZIEK. Muziek en instrumenten. e. De commissie heeft ook in het afgeloopen jaar ten ge volge van <le geringe kasmiddelen niet die uitgaven kunnen doen voor het aankoopen van nieuwe ter vervanging van oude en versleten instrumenten, welke zij wel wensehelijk achtte. Met den aankoop van eene nieuwe vleugelpiano intusschen mocht niet langer worden getalmd: deze vleu gelpiano werd in de zaal geplaatst. En sprekend over de candidate!! voor het diploma „solo spel” zegt deze deskundige: „De technische oefeningen plegen even goed te slagen als de concertante voordracht- stukken, waaruit volgt dat de hoogere eischen niet ver waarloosd worden om de technische, noch ook het omge keerde geschiedt. Ook zij, die voor meerdere instrumenten examen afleggen, doen van eene gelijkmatige, harmonische en evenwichtige ontwikkeling op de onderscheiden gebie den hunper studie blijken. De leergangen aan het Conser vatorium blijken ook zeer geschikt tot het voortbrengen van goede orkestkrachten; met name van blaasinstrumeu- talisten werd opmerkelijk goed spel gehoord; dat de be spelers van houtblaasinstrumenten gehouden zijn zich vaardigheid in het bewerken der beuoodigde rieten te ver werven, is zeer toe te juichen. Ouder het vele, dat mij trof bij de zangeressen, wil ik alleen noemen het voortreffelijke moduleeren, vocaal zon der begeleiding. In het kort gezegd, mogen de resultaten, aan het Ko ninklijk Conservatorium verkregen, minstens gelijkwaardig worden geacht met die der buitenlandsche conservatoria. Men mag dus de meening geheel ongegrond achten, dat na het absolveeren van het Haagsche Conservatorium nog een verblijf in het buitenland ter verdere ontwikkeling nood zakelijk zoude wezen. Moge zulk een verblijf kunnen strek ken om den blik te verruimen, hetzelfde zoude ongetwijfeld het geval wezen met buitenlanders, die na een buitenlandsch conservatorium het Haagsche zouden bezoeken”. De jaarlijksche einduitvoering had op Maandag 21 De cember 1914 plaats; evenals vorige jaren bleef schier geen enkele plaats in de groote zaal van het Gebouw voor Kun sten en Wetenschappen ledig. Het hartelijk applaus, waar mede de jeugdige artisten na hunne voordrachten begroet werden, toonde hoezeer het publiek de praestaties waar deerde. Op dezen avond werden ook de diploma’s door den voorzitter der Commissie van Toezicht, na eene hartelijke toespraak tot de leerlingen, uitgereikt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1378