51 8 VERSLAG CONSERVATORIUM VOOR MUZIEK. 1.871,43 297,25 324,21 76748 55.— 151.555 f 3.925,61 54.028,33 1.886,93 733,74’ 100,— 29.386,20 61,84 f 59.048,04 f 24.000,— 3.250,— 2.250,— w f. Financiën. Uit de rekening en verantwoording over 1914, welke aan Uwe Excellentie ter goedkeuring werd aangeboden, blijkt, dat de ontvangsten hebben bedragen: Rijksbijdrage Subsidie der provincie gemeente Bijdrage zangrvereeniging „Caeeilia” Schoolgelden Onvoorziene ontvangst Totaal der ontvangsten en dat de uitgaven hebben bedragen: Nadeelig slot 1913 Jaarwedden Muziek en instrumenten Meubilair Schoonhouden, verwarming en ver lichting Kosten der voordrachten examens Druk- en schrijfwerk Bijstand orkestklasse Onvoorziene uitgaven Totaal der uitgaven f 64.041,24 zoodat de rekening kluit met een nadeelig slot van f 4993,20. Het laat zich aanzien, dat voor dit bedrag geen dekking zal gevonden -worden uit de gewone jaarlijksche inkom sten der school, zoodat verhoogde bijdragen noodig zullen zijn om het tekort, dat ondanks de betrachte zuinigheid jaarlijks toeneemt, te dekken. Uit de rekening en verantwoording van het pensioen fonds, welke eveneens aan de goedkeuring van Uwe Excel lentie werd onderworpen, blijkt, dat de rente van het kapi taal heeft bedragen f 6275, en dat aan zeven pensioentrek- kenden werd uitbetaald een bedrag van 859,30. Ten behoeve van het pensioenfonds werd aangekocht f 5000 4‘/s pets, obligatie Rotterdam 1914 en werd voor een bedrag van f 5000 deelgenomen in de 5 pets. Nederlandsche Staatsleening van 1914. ’s-Gravenhage, 7 April 1915. De Commissie van Toezicht op het Koninklijk Conservatorium voor Muziek: H. van Hogendorp, Voorzitter. G. A. van Haeften, Secretaris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1379