52 J VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. dienstjaar waren deze bepalingen nog te kort in werking om over bet gebruik, dat er van gemaakt werd, te kunnen oordeelen. Kosteloos onderwijs genoten 22 leerlingen op den Winter- avondeursus, 5 op den cursus voor de Middelbare Teeken- akten, 3 op den Teeken- en Schildercursus, 1 op den Woensdag- en Zaterdag-namiddagcursus en 2 op den Zomerochtendcursus. Van de gunstige bepaling, dat leerlingen van den dag- cursus voor de Bouwkunde, de Decoratieve en Nijverheids- kunst en den Teeken- en Schildercursus, kosteloos onder wijs op den Winteravondcursus kunnen ontvangen, werd gebruik gemaakt door 9 leerlingen in de Bouwkunde, 5 in de Decoratieve- en Nijverheidskunst en 7 in Teekenen en Schilderen, terwijl 7 leerlingen van de Middelbare Teeken- akten kosteloos het onderwijs in Illustratief teekenen volgden. Aan den cursus voor de lagere teekenakte werd deelge nomen door 18 (5 vrouwelijke en 13 mannelijke leerlingen); van dezen deden 16 examen en slaagden 11, n.l. de vrouwe lijke leerlingen L. E. C. Beijnon, Th. G. Hulst, J. A. E. Slie- rendrecht en C. A. Wittenburg en de mannelijke leerlingen A. Damen, L. Greeven, L. Griep, C. Lodder, E. L. W. H. Otto, G. Th. Rotman en L. P. Trouw. Van den cursus voor de Middelbare Teekenakte M a werd door 4 leerlingen aan het examen voor de Lagere Teekenakte deelgenomen, die allen slaagden, n.l. de vrou welijke leerlingen L. A. M. Delgorge en A. C. M. Lorrie en de mannelijke leerlingen J. W. J. A. Ehrenburg en N. J. Visser. Van de 19 candidaten die examen deden voor de akte M a slaagden er 8, n.l. de vrouwelijke leerlingen H. J. Gort, H. S. de Klerk, A. J. Kronenburg, J. L. C. Krophollei’ en E. E. Osterkamp en de mannelijke leerlingen P. Bothe, A. J. van ’t Hoff en H. A. van Megeren. Van deze 19 candi daten hebben 2 mannelijke leerlingen hun examen moeten onderbreken wegens het mobilisatiebevel. Voor de akte M b deden 3 candidaten examen waarvan 1 het examen niet volledig kon afleggen wegens het mobi lisatiebevel, de overige 2 n.l. de mannelijke leerlingen E. Havinga en C. P. Seheenloop slaagden. Evenals vorige jaren zijn ook in het afgeloopen winter seizoen voor de leerlingen der hoogere klassen van de ver schillende onderwijsafdeelingen voordrachten gehouden, die ook voor de leden der Academie en het publiek toeganke lijk waren. De heer Huib Luns, hoofdleeraar aan de Acade mie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1384