52 Onder leiding van den leeraar J. D. Ros werden niet het hoogste studiejaar van Afdeeling V, cursus A en B een drietal excursiën gemaakt. De eerste had plaats op Maan dag 9 Februari 1914 naar de Nieuwe Kerk aan het Spui alhier, ter bestudeering van de Nederlandsche Renaissance en den Lod. XIII stijl. De buiten- en binnenordonnantiën, Aan de bekroonde leerlingen van den Winteravondeursus werden in de vergadering van den Raad van Bestuur den 20sten Mei gehouden, de prijzen en getuigschriften uitge reikt. De jury van beoordeeling was samengesteld: voor de afdeeling Bouwkunde, uit de heeren prof. G. N. Itz, hoog- leeraar aan de Technische Hoogeschool, en C. H. Peters, Rijksbouwkuudige; voor de afdeeling Werktuigkundig teekenen, Electro-techniek en IJzerconstructie, uit de hee ren N. H. Klaasscn, gep. inspecteur van den Marine-stooin- vaartdienst, en J. A. Waleson, gep. offieier-inachinist le klasse; voor de afdeeling Tuinbouwkundig teekenen, uit de heeren P. Westbroek, Directeur der Gemeente-plaiit- soenen te ’s-Gravenhage, en Leon. A. Springer, tuinarchi tect te Haarlem. Aan de tentoonstelling van het werk der leerlingen in de groote Academie-zaal viel een zeer druk bezoek ten deel. te Rotterdam, hield op Zaterdagen des namiddags van half drie tot vier uur, een 11-tal voordrachten met lichtbeelden over Kunstgeschiedenis. Deze cursus werd afgewisseld op tusschen liggende Zaterdagmiddagen door voordrachten van den heer S. de Clercq, over de Sint Pieterkerk te Rome; Dr. R. Jacobson, over het theater bij de Grieken en Romeinen, en D. J. Slothouwer, over Egyptische bouwkunst. Al deze voordrachten waren zeer leerzaam en vielen zeer in den smaak. Behalve de gewone jaarlijksche tentoonstelling van het werk der leerlingen, werden in de Academie een drietal buitengewone tentoonstellingen gehouden: in December, van studiën van oud-leerlingen der Academie, en een tuin bouwkundige tentoonstelling, door den tuinarchitect Leonard A. Springer; in Februari, van Nederlandsche bouwwerken uit de XlVe en XVe eeuw; in Maart, van plaatwerken uit de bibliotheek der Academie; in April, van architectuursehetsen, aquarellen enz. van wijlen Cornells Springer. Deze tentoonstellingen in de groote zaal der Academie trokken een talrijk en belangstellend publiek. 6 VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1385