52 1 VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. s de plattegrond en de kapconstructie werden nauwkeurig opgenomen en besproken. De tweede tocht werd op Maandag 16 Maart gehouden. Daaraan namen dezelfde leerlingen deel, benevens een bouwkundige, 5 leerlingen van de afdeeling kunstnijverheid en een oud-leerling. Ditmaal was het doel van den tocht Het Huis ten Bosch, daartoe in de gelegenheid gesteld door H. M. de Koningin. Voor het gebouw staande werd eerst van de geschiedenis van het gebouw en van het tijd vak waaraan het herinnert verhaald en de gevel bespro ken. Vervolgens werd een studie gemaakt van de eetzaal, de Chineesche en Japansche zalen en het schilderwerk in de Oranjezaal. Den 20en December bezocht het 3e studiejaar, onder lei ding en voorlichting van den leeraar S. de Clereq, het Vredespaleis, nadat daartoe de welwillende vergunning De derde tocht met het 4e studiejaar had plaats op 11 Juni naar Amsterdam in verband met het staatsexamen Middelbaar Onderwijs teekenen. Eerst werd de Beurs van Berlage van buiten bekeken en besproken en ook in het gebouw werd veel bezichtigd, o.a. de glasschilderingen van Der Kinderen, de faience van Toorop en het beeldhouw werk van Zijl. Ook werd nog een bezoek gebracht aan het Levensverzekeringsgebouw op het Damrak van Berlage met de bekende muurschilderingen van Der Kinderen. De Nieuwe Kerk, het graf van De Ruyter, de preekstoel van Vinckeubrinck, de oude en nieuwe geschilderde ramen werden daarna bezichtigd. Op weg naar het Rijks Museum, het hoofddoel van de excursie, werd het Begijnhofje be zocht. In het Rijks Museum werd eerst de Kunstnijverheid be studeerd. Bij de meubels, het ijzerwerk en de kamerbetim meringen werd lang stilgestaan. Des middags ging liet weer terug naar het Museum om de schilderkunst te repeteeren en het glas-, aardewerk en porcelein te behandelen. Tot slot van den dag werd de 3de Internationale Ten toonstelling van de Vereeniging van Beeldende Kunste naars „De Onafhankelyken” bezichtigd, tot welke expositie wij door de welwillendheid van den Secretaris, den heer De Groot, toegang verkregen. Al deze excursies hebben niet alleen bijgedragen tot meer weten en ruimer inzicht, maar ook tot een hartelijken omgang tussehen de leeraren en de leerlingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1386