52 10 VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. De Raad van bestuur is erkentelijk aan het Gemeente bestuur voor de tegemoetkoming aan zijn wenseheu om in de dringend noodige uitbreiding van lokaliteit zoo voor de Academie als voor het Museum te voorzien. De beide aan de Gemeente toebehoorende pereeelen ter weerszijden aan het Academiegebouw grenzende, werden voor die uitbrei ding toegezegd en plannen zijn in bewerking om die panden voor dat doel te verbouwen en in te richten. plaats in ’t kort vermeld, dat de Raad van bestuur aau de reorganisatie van het Museum, dat blijkens het vorig jaar verslag in voorbereiding was, een begin van uitvoering heeft gegeven. Op de jaarlijksche begrooting werd een be drag uitgetrokken zoowel voor het onderhoud als voor uitbreiding der verzamelingen ten behoeve van het onder wijs en ten bate van het publiek en van de kunstnijverheid in ’t algemeen. Op voordracht van de Museum-commissie benoemde de Raad den Directeur der Academie, den heer Jan Springer tot Directeur van het Museum en continueerde den heer J. D. Ros, leeraar aan de Academie en secretaris van het Leerarencollege, als conservator.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1389