52 11 VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. Ontvangsten en Uitgaven over het leerjaar 19131914. 683.75 99 12671.75 49.60 f 49670.90' 1693.06“ ,5 99 99 99 99 3463.64“ 2472.555 1394.64 300.20 1016.73s J Gearresteerd in de Bestuursvergadering van 28 October 1914. De Penningmeester, N. H. KLAASSEN. 12924.03s 301.99 1177.52“ 452.68 Totaal f 74867.97s UITGAVE N. Salarissen Directeur en Leeraren Salaris van den Secretaris van den Raad van Bestuur Openbare voordrachten en tentoonstellingen Voorbeelden, middelen Verlichting Verwarming Schrijf-, Drukloon, Advertentiën en Adminis tratiekosten Dienend personeel en verdere kosten van ver schillenden aard Bekroning en Prjjsuitdeeling Aanschaffen van Meubilair Onderhoud van Meubilair Nagezien en accoord bevonden, Jhr. Mr. W. TH. GEVERS DEIJNOOT. C. W. LUNSINGH SCHEURLEER. O N T V A N G S T E N. Saldo der rekening 19111912 Subsidie van het Rijk Subsidie van de Provincie Zuid-Holland Subsidie van de Gemeente ’s-Gravenhage Bijdrage van H. M. de Koningin en contributie van Leden en Begunstigers Schoolgelden van de Leerlingen en ontvangsten van openbare voordrachten Bijbetaling voor te laat afhalen van toelatings kaarten Van den verkoop van boekjes over meetkunde en projectieleer Rente van gelden bij de Rijkspostspaarbank Opgenomen bij Scheurleer Zoonen Nadeelig saldo f 242.49s 10000.— 3500.— 33000.— Modellen, Boekwerken en Leer- 58.85 63.96 8600.— 5997.57 Totaal f 74867.97“

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1390