1 Bijlage 53 I. Mededeelingen van algemeenen aard. Er zijn thans vijf en zestig bijzondere scholen. Het totaal aantal lagere scholen vermeerderde met vier Het getal der bijzondere scholen nam ook dit jaar weder met één toe. Aan de Hersehelstraat ong. opende den 21ste« September de H.-Vineentiusvereeniging een jongensschool voor on- en minvermogenden (Afd. A. en B.), hoofd: de heer H. M. J. Arendzen. Getal Scholen. Verplaatsingen. Onveranderd bleef in 1914 het getal tweede-klassescholen, n.l. zeven en dertig. Door de vestiging eener ecrste-klasseschool in Döckersche paviljoens aan den Westduinweg vermeerderde het getal dezer scholen met één en bedroeg het totaal op 1 Januari 1915 vijftien. In het geheel waren dus op 1 Januari 1915 negen en zeventig openbare scholen in de gemeente aanwezig. Twee nieuwe burgerscholen werden geopend, n.l. die aan de Haagsche straat 26 en aan de Paulus-Buysstraat 51 op 2 Februari 1914. Bij schrijven van 10 Februari d.a.v. ontving onze Commissie hiervan mededeeling. Den 25aten Augustus ging de bevolking der openbare burgerschool, tijdeltjk ge vestigd aan de Jan van Gojenstraat, ong. over naar een nieuw gebouw aan de Frans-Halsstraat 93. Eene missive, d.d. 20 November, stelde ons hiermede in kennis. De gemeente telde in 1914 zeven en twintig burgerscholen. z.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1393