I 4 53 De mutatie onder de hoofden der openbare scholen was dit jaar grooter dan het vorige. Maakten wij in 1918 melding van drie verplaatsingen, thans bedroeg dit getal zeven. en bedroeg op het einde van 1914 dus honderd vier en veertig (144). Met ingang van 1 Februari 1914 werd het hoofd der openbare lagere school aan de Duinstraat 55, de heer J. Eigenhuis, als zoodanig overgeplaatst naar de openbare burgerschool aan de Paulus-Buysstraat 51. Op dienzelfden datum trad als hoofd der nieuwe burgerschool aan de Haagsche straat 26 op de heer 8. Postma, hoofd der openbare lagere school aan de Hoefkade 101. De heer J. M. Prins, hoofd der openbare burgerschool aan de Dibbetsstraat 175, verwisselde deze functie op 1 Maart 1914 met die aan de openbare burgerschool aan de Amalia- van Solmsstraat 42. In diens plaats kwam met ingang van 31 Augustus 1914 de heer W. H. Waanders, hoofd der openbare lagere school van de 2de klasse aan de Nieuwe Laantjes 8. Tot hoofd der openbare school van de late klasse, tijde lijk gevestigd aan den Westduinweg ong., werd met ingang van 25 Augustus 1914 benoemd de heer E. P. Wesseling, als zoodanig reeds werkzaam aan de Messstraat 3, die op 1 December vervangen werd door den heer J. Mulder, hoofd der openbare lagere school van de 2de klasse aan de Korte Lombardstraat 4. Op 25 Augustus betrok met leerlingen en personeel het hoofd der openbare burgerschool, t├╝delyk gevestigd aan de Jan van Gojenstraat ong., de heer H. A. Avenarius het nieuwe gebouw aan de Frans-Halsstraat 93. De plaats van den heer J. Eigenhuis, bovengenoemd, werd ingenomen door den heer J. J. Visser, hoofd eener school te Delft, terwijl in plaats van den heer S. Postma, hierboven vermeld, optrad de heer J. de Vries, hoofd eener school te Bussum. Tenslotte zij vermeld, dat de heer J. Hoogland, hoofd der openbare lagere school aan de Nieuwe Schoolstraat 20a, VERSLAG LAGER ONDERWIJS. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1394