53 5 Getal leerlingen. Volgens de opgaven van 15 October 1914 waren op de openbare scholen ingeschreven 26192 op de byzondere 17328 leerlingen of te zamen 43520 leerlingen. Op denzelfden datum van het daaraan voorafgaande jaar bedroegen deze cijfers achtereenvolgens: 25472 en 16785, samen 42257. De vermeerdering van het getal leerlingen op de openbare scholen in het afgeloopen jaar bedroeg dus 720 leerlingen en die op de bijzondere scholen 543 leerlingen. Grootte der klassen. Het heeft opnieuw de aandacht der Commissie getrokken, dat het getal leerlingen per klasse vrij 1 November benoemd werd tot hoofd der te openen burger school aan de Wilhelmina-van Pruisenstraat, ong. Niet minder groot waren de verwisselingen bij het by zonder onderwys. De Heer H. M. J. Arendzen, hoofd der Vincentiusschool aan de Mariastraat 1 werd op den lstm Januari 1914 als zoo danig vervangen door den Heer H. J. Steenmans. Het hoofd der Vincentiusschool aan den Zuid-Oost- Binnen singel 66, de Heer C. L. Jansen, die op 31 December 1913 overleed, werd 16 Januari 1914 opgevolgd door den Heer A. J. Meyer. De Heer J. J. M. Rischen, hoofd der Vincentiusschool aan de Dacostastraat 42 verving met ingang van 1 September als hoofd der kostelooze school der H.-Vincentiusvereeniging aan het Westeinde 99, den Heer P. R. Wolters. Op denzelfden datum werd de Heer J. G. Gallenkamp be noemd tot hoofd der Vincentiusschool aan de Dacostastraat 42. De plaats van Mejuffrouw M. S. C. Richters, hoofd der school voor meisjes van den H.-Aloysius aan de Brouwers gracht 28, werd op 1 September ingenomen door Mejuffrouw A. M. van Haaren. Mejuffrouw A. M. Th. Graven verving Mejuffrouw H. A. M. van de Poel op 15 September als hoofd van de school der Schiebaan—Hoviusstichting (voor meisjes) aan den Loos- duinschen weg 529. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1395