53 9 1912 No. 10 1913 10 1914 16 Februari 1914 I 19 Februari 1914 2 Maart 1914 [16 Maart 1914 16 Maart 1914 20 April 1914 5 Januari 1914 2 Februari Raadsbesluiten, het Openbaar Lager Onderwijs betreffend: Datum der besluiten. 5 Januari 1914 kweekelingen aan de openbare lagere scholen der Gemeente ’s-Gravenhage Instructie voor de onderwijzers in spreken en regelen voor de toelating tot en het ontslag van de lessen in spreken Beschikbaarstelling van gelden voor den bouw en I meubileering van een openbare Burgerschool aan de Wilhelmina-van-Pruisenstraat. Idem voor idem aan de Galvanistraat. Besloten tot het stichten van eene openbare lagere school aan de Zwetstraat. Mededeeling van de goedkeuring door Gedepu teerde Staten van het Raadsbesluit van 18 Aug. 1913 tot het stichten van twee openbare lagere scholen ten Z. W. van de Valkenboschkade. Voorstel om goed te keuren een plan tot uitbreiding i en verbouwing van de school aan de Sirtemastraat. (vervanging voordracht no. 1323, Bijlagen 1913), j aangenomen. Besloten tot het stichten van een Burgerschool aan de Van Beverningkstraat, met beschikbaarstelling van gelden voor den bouw en de meubileering der school. Aangenomen het voorstel, om aan te koopen een nabij den Westduinweg gelegen oppervlakte grond en om te besluiten tot vestiging van een school voor openbaar lager onderwijs op terrein ter plaatse, met financieële regeling. Besloten tot het vestigen van een openbare lagere school op een terrein tusschen de Jan-van Hout straat en de Van der Werffstraat. Goedgekeurd de regeling met de gemeente Wasse naar omtrent toelating van kinderen uit de gemeente ’s-Gravenhage op de openbare lagere school no. 2, aan de Waalsdorperlaan in de gemeente Wassenaar. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1399