53 10 2 Juni 1914 29 Juni 1914. 29 Juni 1914 19 October 1914. Personeel. Aangenomen het voorstel tot uitbreiding en ver bouwing van de school aan de Korte Lombard- straat 4. Aangenomen het gewijzigd voorstel tot reorgani satie van de school aan de Atjehstraat. De vastgestelde verordening van het schoolgeld voor de leerlingen der openbare scholen van Lager Onderwijs in de gemeente ’s-Gravenhage ingetrok ken en opnieuw vastgesteld. Besloten tot het vestigen van een hulpschool aan de De Constant-Kebecquestraat en tot hetaanschai- fen van een verplaatsbaar paviljoen voorde inrichting van bedoelde hulpschool. Aangenomen het voorstel, om de hulpschool aan de Van den Eyndestraat 54 opnieuw tydelijk te bestemmen tot hulpschool voor Lager Onderwijs. De vraagHoe luidt Uw oordeel over de wijze, waarop de leden van het personeel Uwer school hun taak vervullen? wordt in de verslagen der hoofden over het algemeen beant- W'oord met: gunstig. Een der hoofden schrijft nog: de geest in de klassen ken merkt zich door zekere mildheid. Een ander vermeldtzeer te loven. Een derdealle reden tot tevredenheid. Slechts een enkele maal hoort men een ander geluid: in sommige klassen kon wat intensiever gewerkt worden of: bij enkelen lieten stiptheid en ijver nog te wenschen en was de controle van het hoofd hard noodig en ten slotte: wordt naar behooren I- Aangaande de mutaties onder de hoofden, in het vorige hoofdstuk vermeld, kan nog worden medegedeeld, dat de heer J. Hoogland, 1 November benoemd tot hoofd der nieuwe burgerschool aan de Wilhelmina-van-Pruisenstraat ong., op 1 Januari 1915 zijne functie nog niet had aanvaard. Met betrekking tot de verwisselingen van het overige personeel verwijst onze Commissie naar de Algemeene Tabel (Letter D). 15 Juni 1914 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Datum der besluiten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1400