I 1 53 12 Aangaande den tijd, waarop de correctie van het schrifte lijk werk plaats vond, kan het volgende worden medegedeeld. Op 14 van de 78 openbare lagere scholen (de school a d. Westduinweg niet medegerekend, die eerst op 7 December 1914 werd geopend) geschiedt die correctie na, op 4 onder en op 46 onder en na, resp. vóór schooltijd, terwijl van 14 scholen door de betrokken sub-commissies geen opgaven werden ingezonden. hoofden van openbare scholen toegezonden in acht te nemen voorschriften en regelen, opdat ook toezicht op de naleving hiervan kunne gehouden worden. Betreffen de maatregelen of voorschriften slechts een of meer groepen van scholen, dan ware het gewenscht, dat ten minste het Bureau hiervan in kennis werde gesteld: raken zij enkel ééne bepaalde school, dan behoorde naast het Bureau ook de betrokken sub-Commissie ingelicht te worden. Is reeds voor geschreven, dat ieder schoolhoofd van alle eigendommen der school, hetzij schoolmeubelen, leermiddelen, of schoolbehoeften een inventaris heeft op te maken en by te houden? Heeft iedere school nu een behoorlijk ingericht en bijgehouden archief? Wy wezen in onze Jaarverslagen van 1909 en 1910 reeds op het noodzakelijke hiervan, doch vernamen tot dusverre aangaande maatregelen hieromtrent officieel niets. Tot heden is het geen gebruik, dat de Com missie van Toezicht in kennis wordt gesteld van de voor schriften, die van Burgemeester en Wethouders (Afdeeling Onderwijs) uitgaan! Het schriftelijk werk was op bijna alle scholen net en goed gecorrigeerd. Op een school mogen de leerlingen der hoogste klasse by beurten werken in een extra werkschrift. Dit werk ziet er byzonder net uit. Van een andere school wordt evenwel bericht, dat de correctie te wenschen over laat; op een volgende loopen netheid en goede correctie nog al uiteen. Nog wordt door een sub-commissie vermeld: Het trof ons hier, dat in enkele klassen de correctie minder is dan in andere door ons bezochte scholen. K K VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1402