53 - 13 'i Aangaande de rust in de klassen zijn de berichten der snb-commissies gunstig, eveneens over de handhaving der orde. Van een school wordt gemeld: de rust valt te loven, ondanks de onrust buitenover een andere school luidt het oordeel: in vele klassen goed; van een derde zegt men: zeer rustig, toch opgewekt, terwyl over een vierde wordt bericht: in de meeste klassen goed, laat by enkele onder wijzers (meeste oudere krachten) wel wat te wenschen over. Mochten wy voor 1913 vooruitgang in de vervulling van vacaturen kunnen constateeren (van 24 daalde het getal op 21), thans moeten wy weer een styging vermelden. Het getal onvervulde plaatsen bedroeg op 1 Januari 191 5: 40, waaronder een 5-tal moeten worden gerekend aan de nog niet lang geopende burgerschool aan de Paulus-Buys- straat. Aan de ook nog kort geleden geopende school aan <le Haagsche straat ontbreken nog slechts 2 leden aan het personeel, eveneens aan de nu reeds meer dan een jaar in werking zynde, burgerschool aan Zaanstraat. Voor het corrigeeren onder den schooltyd, waardoor de leerlingen terstond de gemaakte fouten te zien krijgen, is veel te zeggen, indien de klassen niet te bevolkt zijn, zoo- dat men zich direkt, nadat het werk gemaakt is, met iederen leerling afzonderlijk eenige oogenblikken kan bezighouden. By groote klassen is dit niet wel mogelyk, zoodat dan vele fouten öf overgeslagen öf onnauwkeurig verbeterd worden. Geschiedt de correctie na, resp. vóór schooltyd, dan is het zeer wenschelijk, dat het gecorrigeerde zoo spoedig mogelijk weer onder de oogen der leerlingen worde gebracht, daar anders de belangstelling voor een groot deel is verloren geraakt en dan hoofdzakelijk alleen naar het getal fouten wordt gezien. Voor zoover de sub-commissies dit bij hare bezoeken konden nagaan, wordt de rooster van werkzaamheden op de scholen geregeld gevolgd. Wanneer een enkele maal wordt afgeweken, bestaan hier voor byzondere redenen en draagt het hoofd gewoonlijk daarvan kennis. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. ■S s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1403