J r I 15 53 1 Schoolvergaderingen. Ten aanzien van het getal der school vergaderingen in het afgeloopen jaar kan een geringe toe neming worden geconstateerd. Op geregelde tyden werden weder aan 3 van de 37 scholen der tweede klasse schoolvergaderingen gehouden; aan 21 op ongeregelde tyden (vorige jaar 16); gemist werden zij geheel op 13 scholen (vorig jaar op 18). Met betrekking tot de 15 eerste-klasse scholen (of feitelijk 14, daar de school aan den Westduinweg eerst in December 1914 is geopend, dus nog geen verslag kon inzenden) wordt medegedeeld, dat op geregelde tijden slechts aan 2 (vorig jaar 3), op ongeregelde aan 5 (vorig jaar ook 5) schoolvergaderingen werden ge houden, terwijl zy geheel niet voorkomen op 7 dezer scholen (vorig jaar 6). Op de burgerscholen waren deze cijfers achter eenvolgens 2 (vorig jaar ook) 8 (vorig jaar 4) en 17 (vorig jaar 19). allen, die geroepen zjjn het openbaar lager onderwijs in deze gemeente te dienen, tot het inzicht mogen komen, dat gepaste waardeering van elkanders arbeid als een der grond slagen van eene aangename, voor vruchtdragend onderwijs onmisbare, verhouding moet worden beschouwd. Conciërges. In de Verslagen over 1910, 1911, 1912 en 1913 hebben wy geklaagd, dat de aanstelling van conciërges nog steeds op zich liet wachten. Ook het jaar 1914 bracht nog geen verbetering in den bedroevenden toestand. De conciërge-diensten worden nog steeds verricht door kweekelingen en leerlingen. In het openen der school bij bezoeken worden zy bygestaan door de onderwyzers, onderwijzeressen en het hoofd der school, die daarvoor hun werk moeten onderbreken! Hier en daar wordt een werkman aangetroffen, die de kachels aanmaakt, belast is met het schoonhouden van het gebouw en de deuren opent en sluit. Algemeene maatregelen blyven evenwel uit, hoewel in de in aanbouw zynde burgerschool aan de Galvanistraat een vertrekje is gereserveerd voor den bediende. Eén zwaluw maakt echter nog geen zomer! VERSLAG LAGER ONDERWIJS. «i I i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1405