i I 53 I 1 16 een fl Resumeerende kan worden vastgesteld, dat het getal der schoolvergaderingen, die op geregelde tijden werden gehouden met één verminderde (7 8). Eene vermeerdering van 9 valt, te constateeren ten opzichte van de op ongeregelde tijden gehouden schoolvergaderingen (34:25), terwijl het getal scholen, waar deze vergaderingen werden gemist, daalde tot 37 (het vorig jaar stelden wij vast 43). Ook nu weer werden de schoolvergaderingen door het personeel trouw bijgewoond. Op sommige scholen werden zij niet gehouden, omdat de verhouding minder goed was; op andere bestond de moeilijkheid, dat men op geen enkelen avond allen bijeen kon krijgen. Op de burgerscholen voor al schijnt men het weinig noodig te oordeelen de belan gen der school in vergaderingen te bespreken. Bespreking zoo nu en dan met de leden van het personeel acht men daar blijkbaar voldoende. Individueel komt het personeel hierdoor echter met leerplan en methode der leervakken voor de geheele school niet in contact: ieder blijft slechts tot zijne eigen klasse bepaald. Van samenwerking tot harmonisch geheel kan op deze wijze geen sprake zijn: men blijft in zijn werk vreemd tegenover elkander staan en mist ook de gelegenheid iets van elkaar te lee- ren, dat ten bate van het geheele onderwijs zou kunnen komen. De Commissie schrijft voor een groot deel het gebrek aan lust tot het deelnemen aan schoolvergaderingen toe aan de omstandigheid, dat van eene niet gereglementeerde school vergadering, waarbij dus de rechten en plichten der leden niet omschreven zijn, weinig nut wordt verwacht. Eene regeling aangaande verplichte schoolvergaderingen, zooals deze in de gemeente Amsterdam sedert 1904 bestaat en waaronder ook het verplicht bijwonen begrepen is, zou onze Commissie ook hier wenschelyk achten. Waarom zouden in Amsterdam zulke vergaderingen wel met succes kunnen gehouden worden en in de gemeente ’s-Gravenhage niet? Wij oordeelen het daarom dienstig de Amsterdamsche regeling nogmaals onder de aandacht van Uwen Raad en het College van B. en W. te brengen: VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1406