1 53 r- 17 Artikel 1. Art. 2. Art. 3. Burgemeester en Wethouders van Amsterdam doen te weten, dat in hunne vergadering van den 27sten Mei 1904 is vastgesteld het volgende a. Het Hoofd der school en alle vast aangestelde klasse-onder- wijzers en klasse-onderwyzeressen zijn, behoudens wettige redenen van verzuim, verplicht, de vergaderingen bij te wonen. Vakonderwijzers en vakonderwijzeressen zijn bevoegd, de schoolvergaderingen by te wonen, doch zijn enkel verplicht 2 REGLEMENT voor de Schoolvergaderingen aan de Openbare Lagere Scholen te Amsterdam. c. d. e. REGLEMENT voor de Schoolvergaderingen aan de openbare Lagere Scholen te Amsterdam. In de schoolvergaderingen mogen geen andere aange legenheden behandeld worden dan de navolgende: maatregelen van orde en tucht; de methodiek der leervakken en de verdeeling der leerstof over de verschillende klassen, binnen de grenzen van het leerplan, bedoeld in art. 21 der Wet op het lager onderwys; de schoolbibliotheek en de aanvragen van leermiddelen de wy'ze van bevordering der leerlingen; de regeling van leertochten (schoolwandelingen én schoolreisjes), van de prijsuitdeeling en van de school feestjes de jaarlyksche verslagen omtrent schoolwandelingen en schoolvergaderingen maatregelen met betrekking tot de schoolhygiëne. De schoolvergaderingen, die aan de openbare lagere scholen in de gemeente Amsterdam worden gehouden, hebben ten doel, de samenwerking tusschen de aan de school verbonden leerkrachten te bevorderen. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 9-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1407