I 53 18 Art. 4. Art. 6. De vergadering heeft een Voorzitter en een Secretaris. Het Hoofd der school is Voorzitter. Bij ontstentenis van het Hoofd treedt zijn plaatsvervanger als Voorzitter op. Wanneer deze tevens Secretaris is, wijst de vergadering voor dat geval een plaatsvervangend Secretaris aan. De Secretaris wordt op de eerste vergadering van elk jaar by meerderheid van stemmen, bij gesloten briefes, gekozen en is steeds herkiesbaar. Burgemeester en Wethouders behouden zich het recht voor om, wanneer, tengevolge van bijzondere omstandigheden, de betrekking van Secretaris niet op de gewone wyze vervuld kan worden, zelf den Secretaris aan te wyzen. Art. 7. De Voorzitter bepaalt, na overleg met den Secretaris, wanneer een schoolvergadering zal plaats hebben. Indien minstens een derde van het vaste personeel aan den Voorzitter schriftelyk en met opgaaf van redenen het verlangen kenbaar maakt om eene schoolvergadering te houden, wordt hieraan uiterlijk binnen veertien dagen na de aanvraag voldaan. Aan de enkele scholen worden elk jaar minstens twee, aan de dubbele scholen minstens drie schoolvergaderingen gehouden. Art. 5. De vergaderingen hebben plaats buiten den schooltijd. In de vacantie worden geen vergaderingen gehouden. die vergaderingen bij te wonen, waar aangelegenheden behandeld worden betreffende hun vak of algemeene maat regelen van orde en tucht. Alleen over die aangelegenheden hebben zij recht van stem. Tijdelijk aangestelde onderwijzers of onderwijzeressen zijn geen lid van de schoolvergadering, maar kunnen door het Hoofd der school tot bijwoning der vergadering worden uitgenoodigd. I VERSLAG LAGER ONDERWIJS. tr-'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1408