53 20 Art. 12. Art. 13. Amsterdam, den 25sten Juni 1904. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Van Leeuwen. de Secretaris, J. A. Baƫza. Dit Reglement, waarvan een exemplaar wordt uitgereikt aan iederen onderwijzer en aan iedere onderwyzeres, die bij het openbaar lager onderwys te Amsterdam vast is aan gesteld, treedt in werking op 1 September 1904. Art. 11. De Secretaris houdt de notulen der vergaderingen. Binnen tien dagen na de vergadering worden de door den Secretaris geteekende notulen in de kamer van het Hoofd gedurende een week ter lezing gelegd. Heeft de Voorzitter geen aanmerking op de notulen en worden hem binnen acht dagen na de ter lezing legging door geen der overige leden schriftelyk aanmerkingen gemaakt, dan worden de notulen na verloop van laatstge noemden termyn door de handteekening van den Voorzitter bekrachtigd. Worden wel aanmerkingen gemaakt, dan worden de notulen eerst in de volgende vastgesteld. De notulen liggen steeds ter inzage voor den Wethouder en de in art. 8 genoemde leden van het Schooltoezicht. Acht de Voorzitter een door de schoolvergadering aange nomen voorstel in strijd met de Wet, Verordening, met dit Reglement, of met het belang van de school, dan deelt hy dit, met opgaaf van redenen, binnen acht dagen, nadat het aangenomen is, schriftelyk mede aan Burgemeester en Wethouders en aan den Secretaris der vergadering. De Secretaris geeft den leden der vergadering schriftelyk kennis van het schrijven van den Voorzitter en neemt het in de notulen op. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 9 i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1410