53 21 Kweekelingen. Hoewel dit jaar weder door een grooter getal hoofden wordt vermeld, dat kweekelingen zoo nu en dan eens een les onder toezicht der onderwijzers of onderwij zeressen geven (slechts op een paar scholen geschiedt dit vrij geregeld, indien geen kweekelingen met akte aanwezig zijn, welke vermoedelijk met het oog op het onderwijs zelf voorgaan en daarvoor ook met f 300,per jaar door de gemeente worden bezoldigd), zijn in de werkzaamheden der kweekelingen zonder akte geen belangrijke wijzigingen ge komen. Nog steeds bestaan zij inhet schrijven van school- geldkwitanties, absentielijsten; portierdienstenhet op de post brengen van brieven; het kaften van boeken; het slijpen van potlooden; het aan- en uitkleeden der kleinste kinderen; het halen en wegbergen van leermiddelen; het naar huis vergezellen van leerlingen, die plotseling ongesteld worden; schoolgeld inwisselenhet toezicht houden op het vegen der voeten bij ’t aangaan der school; het verrichten van boodschappen naar het stadhuiseenige hulp bij ’t onderwijs in de aanvangsklasse. Hierbij werd ook dit jaar weder vermeld: het brengen van jonge leerlingen naar de spreeklessen; absenten ophalenhet uitreiken van leermidddelenhet rondgaan in de klassen met circulaires van B. en W. of voorschriften van het hoofd; het overschrijven van staten; het schrijven der leerplicht- Ijjstenhet toezicht op de urinoirs en privaten; het informeeren naar verzuimende leerlingenhet opwinden der klokken het tellen van het schoolgeld; platen afstoffen; kantlijnen trekken. Op een enkele school assisteeren zij de onderwijzers door bijwerken van leerlingen, die ten achter geraakt zijn of door correctie van schrifteljjk werk; op eene andere geven de kweekelingen van het 3e en 4e jaar nu en dan een les onder toezicht van den klasse-onderwijzer, doch van gere gelde opzettelijke leiding, waarbij de kweekelingen vooraf eene schets van de te geven les moeten maken, die door het hoofd of den klasse-onderwijzer eerst met hen wordt besproken, zooals dit op de Leerscholen, verbonden aan de Rijkskweekscholen voor onderwijzers en onderwijzeressen, regelmatig geschiedt, wordt in geen enkel Jaarverslag mei- VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1411