53 22 ding gemaakt, zoodat de Commissie tot haar leedwezen ook thans weder moet constateerenaan de practische opleiding der kweekelingen wordt van gemeentewege te weinig gedaan. Daar de bijzondere Kweekschool van het „Haagsch Ge nootschap” aan de Anthonie Dujjckstraat, waarvan het school geld f 75.per jaar bedraagt, door hare Leerschool slechts in de behoeften der eigen kweekelingen kan voorzien, blijft voor de aanstaande onderwijzers en onderwijzeressen, die op de openbare scholen worden aan getroffen, een gemeen telijke oefenschool dringend noodig. Alleen de oprichting eener Kweekschool met Leerschool door de gemeente zou een afdoende maatregel zijn. Schoolverzuim. Gemiddeld beliep in 1914 het by de Leer plichtwet geoorloofd schoolverzuim wegens ziekte of andere geldige redenen 4,85 °/o. In 1913 bedroeg dit 4,97°/0, zoodat het met 0,12 °/o verminderde. De burgerschool aan de Van Beuningenstraat no. 201 had het minste verzuim, n.l. 0,02 °/0. Het hoogste percent meldt weder de openbare lagere school aan de Ammunitiehaven 10, n.l. 10,7 °/o. Het geoorloofd verzuim wegens ziekte bedroeg over het tijdvak 1621 Maart op de burgerschool aan de Van Hoornbeekstraat 5, 13’/2 Wegens het heerschen der mazelen werd de aanvangsklasse aan de Teylerstraat 2'/2 week naar huis gezonden; eveneens geschiedde dit met de 4 laagste klasse der burgerschool aan de Van den Eynde- straat van 18 Februari5 Maart-, terwyl in Juni en Juli veel leerlingen der openbare lagere school aan de Lepel straat 6 verzuimden wegens vertrek naar de vacantie-kolonies. Het ongeoorloofd schoolverzuim beliep in 19131,23 °/0 en in 1914 gemiddeld 1,11 °/o, zoodat een vermindering van 0,12 °/o te constateeren valt. Wanneer wy het ongeoorloofd verzuim op de Schevening- sche scholen vergelijken met dat in het vorig jaar, dan zien wjj, dat het is verminderd. Aan de Badhuiskade was het verzuim 4*/2 °/0 (in het haringseizoen */s °/o) 5 de school aan de Nieuwe Laantjes 2. Leerlingen en onderwijs. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1412