53 26 Volksbadhuis. In dezelfde circulaire vroegen wy aan de hoofden van scholen, hoeveel leerlingen in 1914 van het Volksbadhuis gebruik hebben gemaakt. Op 3 van de 15 eerste- klassescholen, met een totaal van 5282 leerlingen, maakten 152 leerlingen van het Volksbadhuis gebruik en op 20 van de 37 tweede-klassescholen, met een totaal van 14717 leer lingen, baadden 1624 leerlingen. Bovendien werden schoolbaden genomen door leerlingen van 13 scholen. Over ’t algemeen is het oordeel der onderwijzers omtrent het gebruik maken van het schoolbad gunstig, een enkele maal wordt de klacht geuit, dat er te veel tyd van het gewone onderwys door wordt afgenomen. Ook de meeste ouders waardeeren de instelling, enkele wenschen niet, dat de meisjes deelnemen. By het vorig jaar vergeleken, valt verbetering te con- stateeren. Daar echter, mede door de mobilisatie, dit jaar sommige ouders geen of weinig straf hebben gekregen, staat het te bezien, of de verbetering blijvend zal zjjn. Schoolvoeding en Schoolkleeding. Daar in de ons van wege het College van B. en W. toegezonden Jaarverslagen der hoofden van openbare scholen, waaruit wy gegevens omtrent het openbaar onderwys putten, dit jaar wederom uitsluitend gevraagd wordt naar het percent der leerlingen, die aan de Kindervoeding deelnamen, hebben wij by circulaire aan de hoofden der scholen gevraagd naar het getal leerlingen, dat van de Wintervoeding, resp. Zomervoeding heeft gebruik gemaakt. Deze cyfers zijn achtereenvolgens 2766 en 581. Wat betreft de vraag naar het getal leerlingen, aan wie kleedingstukken werden uitgereikt, kunnen wy mededeelen, dat aan 1391 leerlingen der tweede- en eerste-klassescholen éénmaal en aan 806 behoeftigen meermalen kleedingstukken werden verstrekt. Van schoeisel werden voorzien 685 leerlingen éénmaal en 498 leerlingen meermalen. Messstraat 3. Op deze school waren in 1914 geen „zee jongens”. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1416