53 28 Onderwijs aan schipperskinderen. Van het hoofd der school aan het Rijswijksche Plein 38, belast met de regeling van het onderwijs aan de Schippersklasse, tevens zelf daarin lesgevende, kwam het volgende bericht in In het afgeloopen jaar werden 17 schippers- en kramers- kinderen toegelaten en 20 afgeschreven, zoodat 15 Dec. 1914 stonden ingeschreven 38 leerlingen. laan 11: f 62,Storten bekerstraat 10, ongeveer f 12,— per week vóór en f 7,na de mobilisatie; De Ghijnstraat 150: f 120,Bakkerstraat 59: f 4,vóór en f 1,a f2,— p. w. nd de mobilisatie; Kortenbosch 159: circa f 50, Fisherstraat 115: f 225,— p. j.; Terwestenstraat 105: vóór de mobilisatie f 11,per week, daarna f 5,p. w.; Hemsterhuisstraat 2d: f 100,p. j.; Roggeveenstraat 2a: f 400,p. j.; De Vliegerstraat 28; f 250,Van Ravesteynstraat 303: circa f 5,per week vóór de mobili satie; Nieuwe Laantjes 8: f 2.— p. w.; Badhuiskade 27: van f 3.50 tot f 0.70 p. w.; Rotterdamsche straat 66: vóór f 10.a f 12,p. w., mi dien tijd: f 5,ongeveer; Duin straat 10: f 120,p. j.; Duinstraat 55: f2,a 2.50 p. w.; Messstraat 3: f 359,p. j. Nog steeds worden de onkosten, aan de schoolreisjes verbonden, voor een deel bestreden uit spaarpenningen der leerlingen: Sparen de kinderen veel, dan suppleert de ge meente een geringe som en omgekeerd. De Commissie blijft bij haar wensch, dat alle spaargelden der leerlingen dezen bij het verlaten der school kunnen worden uitgekeerd. Het sparen voor schoolreisjes dient op te houden. De gemeente trekke een zeker bedrag per deel nemend leerling, voor alle scholen gelijk, uit. Bij het verlaten der school, als dus de kinderen hunne intrede in de maatschappij doen, is er voor de aanschaffing van allerlei zaken, die voor het beroep onontbeerlijk zijn, zooveel geld noodig, dat het ons wenschelyk voorkomt, de gemeentekas niet te bevoordeelen tot schade van de toe komst van het minder bedeelde kind. Men vergelijke aan het. slot van het artikelSchoolwandelingen en schoolreisjes de verschillende bedragen (pag. 49). VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1418