142 ?f den aanleg van beschelpte voetpaden langs den Kranen- burgweg, 2029 M2. langs den Scheveningscheweg door gedeeltelijke verbreeding van het Hooge Voetpad, den aanleg van een schelpenplein op den berm bij de Bad huisstraat, en van overpaden over den berm en het paardenpad bij de Jacob-Catslaan en de Carnegielaan, en 431 M2. door den aanleg van een geteerd schelpen pad voor wielrijders langs een gedeelte van den Raam- weg; voorts vermeerde zij met 381 M2. grindweg door de verbreeding van twee gedeelten Ver-Huëllweg, en met 4644 M2. paardenpad, waarvan 3506 M2. in het bouwplan „Zorgvliet" en 1138 M2. langs een gedeelte van den Raamweg; ten slotte vermeerde zij met 5285 M2. geteerd koolaschpad, door vervanging van de Rijn- klinkerbestrating der rijwielpaden in Stadhouders- en Statenlaan en Statenplein door geteerd koolasch, en door aanleg van een voetpad van geteerd koolasch langs den nieuwen weg ten Z.W. van Houtrust. Daartegenover stond een vermindering der opper vlakte met 1665 M2. schelpenpad, waarvan 650 M2. op den Badhuisweg door vervanging van schelpen verharding door Rijnklinkerbestrating in het Westelijk trottoir tus- schen de Nieuweparklaan en den Wagenaarweg, 720 M2. door het maken van den verbindingsweg tusschen den Scheveningscheweg en de Timorstraat, 224 M2. door het verbreeden van den rijweg en den aanleg van een trottoir op den Hoogewal vóór de Koninklijke Stallen, en 71 M2. door de inkorting van het beschelpte middenpad op de Laan van Nieuw O.-Indië bij den Bezuidenhoutscheweg. Verder verminderde de oppervlakte met 2297 M2. grind weg door profiel wijziging van het gedeelte Raamweg langs het bouwplan „Koningskade,” zoomede met 90 M2. paardenpad door het maken van bovengenoemde over paden langs den Scheveningscheweg. Het leveren en verwerken van grind, schelpen, enz. werd openbaar aanbesteed; het schoonhouden van de be schelpte pleinen en voetpaden en van de grind en steen- slagwegen geschiedde in eigen beheer, zoo ook het teren. Voor het onderhoud van grindwegen en steenslag- wegen en beschelpte voetpaden w’erden gebruikt 299 M3. grind, 7 M3. basaltslag en 25210 H.L. schelpen. Door den aannemer van het onderhoud zijn voorts de volgende werken verricht: I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 142