53 34 Resultaten van het onderwijs. Niet te verwonderen is het, dat de algemeene mobilisatie van het leger ook op het onderwijs zelf haar nadeeligen invloed heeft doen gelden. De ingebruikneming van tal van openbare schoolgebouwen door militairen veroorzaakte eene geheele reorganisatie van de lesuren. Waar ontruiming der gebouwen voor inkwar tiering noodig werd, moesten twee scholen in hetzelfde gebouw worden gehuisvest, beurtelings ’s morgens en ’s mid dags, zoodat halve schooldagen ontstonden. Behalve dat deze maatregel groote inschikkelijkheid van het personeel eischte, werd ook de leertijd eenigszins bekort. Voor zoover de Sub-Commissies hierover hun oordeel hebben ten beste Per school van iedere soort zijn de gemiddelde cijfers resp. 20, 8 en 6. Op de volgende scholen kwamen geen leerlingen, tot deze rubriek behoorende, voor: Stevinstraat (2de klasse), Fisherstraat 117 (1ste klasse) en op de burgerscholen aan de Koningin-Sophiestraat 91, Van Hoornbeekstraat 5, Haagsehe straat 26, Koningin-Emmakade 60, Van den Eyndestraat 54 en Van Beuningenstraat 201. Wederom waren het de klassen 112, waarin het ontijdig verlaten der school voorkwam, terwijl hiervoor dezelfde oorzaken -worden opgegeven, die wij in ons vorig Jaar verslag vermeldden, zooals: langdurige ziekte, gebrek aan aanleg, zwakke geestvermogens, herhaalde overplaatsing, langdurig ongeoorloofd schoolverzuim, assistentie in de huishouding, het liefst spoedig beginnen met het leerenvan een ambacht, onverschilligheid der ouders, financiëele over wegingen, verhuizing. Voor zoover de ouders door onverschilligheid ontijdig verlaten der school op hunne rekening hebben, kunnen de door onze Commissie reeds sedert eenige jaren aangegeven middelen ter verbetering in dezen toestand ook nu -weder wo'rden aanbevolen, n.L: strengere toepassing van de Leer plichtwet, verlenging van den verplichten leertijd tot 14 jaar, uitbreiding van het arbeidsveld der voogdijraden, betere wetgeving op den kinderarbeid en in het bijzonder voor Scheveningenmeerdere medewerking der reeders. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1424