53 35 J gegeven, zijn de resultaten van het onderwijs tengevolge van dezen abnormalen toestand tot nog toe in het laatste halfjaar niet belangrijk minder dan in het eerste, zoodat ook thans weder van verreweg de meeste scholen wordt gemeld, dat de resultaten „bevredigend”, naar omstandig heden vrij gunstig zijn. „Zeer goed” worden de resultaten op een 14-tal scholen genoemd. Met betrekking tot eene school der 1ste klasse meldt men, dat de resultaten zeker hier niet minder zijn dan aan andere soortgelijke scholen; voor het praktische leven moeten zij echter als onvoldoende worden aangemerkt; uitbreiding van den leerplichtigen leeftijd zou hierin slechts verbetering kunnen brengen; van een andere zou het suecès grooter zijn, als aan die school een vervolgklasse verbonden ware, terwijl van een derde wordt medegedeeld, dat de resultaten vrij goed, doch „wel eens wisselend” zijn. Aangaande een tweede-klasseschool deelt men mede, dat de uitkomsten over ’t algemeen voldoende zijn; in de lagere klassen treft men echter eenige leerlingen aan, die buiten de schuld der onderwijzeressen nagenoeg geen vorderingen maken. Zij vallen terstond in het oog door hun grootte. Het zyn stakkers, die drie- ii viermaal in dezelfde klasse bleven zitten. Hoewel meermalen voor de school van achterlijken opgegeven en opgeroepen, kwamen zij, zonder nadere mede- deeling, weer terug. Dat er iets hapert op het gebied van het onderwijs aan achterlijken, zij hier nogmaals vermeld. Bij eene andere wordt opgemerkt, dat ztf wel vooruitgaand, doch nog beter konden zijn; de mobilisatie draagt hiervan de schuld. De resultaten op een burgerschool worden zeer goed ge- heeten; de beide onderwijzeressen in de laagste klassen bereiken meer dan gewone resultaten. Men trof aldaar ook een zesde klasse aan (sedert September 7de), die in dit opzicht als model dienen kan en daarom eene afzonderlijke vermelding waard is. De gezondheid der leerlingen had er niet onder geleden. Op een andere burgerschool noemt men de resultaten vrg goed, doch het trof de Sub-Commissie, dat in een enkele VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1425