53 36 Handenarbeid (slöjd). Als leervak wordt handenarbeid onder wezen op de burgerscholen aan: de Falckstraat 11b (in de twee laagste klassen aanschouwingsonderwijs naar Boot’s handelend aanschouwen. Het vouwen en plakken wordt als afzonderlijk leervak beschouwd), de Van Merlenstraat 67 (in klasse I en II, vouwen, enz. volgens Stam en Van Wamel), de Van Hoornbeekstraat 5 (het onderwijs in handenarbeid is uitgebreid tot het zesde leerjaar). In het eerste en tweede leerjaar wordt fcZet-slöjd onder wezen, in het derde en vierde leerjaar carton-slöjd en in het vijfde en zesde leerjaar ZiowZ-slöjd. Dit onderwijs wordt als leervafc behandeld en is in het leerplan opgenomen onder het vak natuurkennis), terwijl weder van de Schelp kade 43 wordt bericht, dat de jongens van de laagste twee klassen twee uur per week vouwen, als de meisjes hand- klasse veel te snel gelezen werd, ook „naar het oordeel van den onderwijzer”van teruggeven van het gelezene kon geen sprake zyn. De resultaten van het onderwijs op een nieuwe burgerschool konden nog niet juist beoordeeld worden; de toevloed van Belgische kinderen doet aan het onderwijs geen goed. Het oordeel over een vierde burgerschool is „zeer bijzonder gunstig”. Voor het eerst slaagden 4 leer lingen voor het m. u. 1. o.-examende 2 overige leerlingen der 10de klasse gingen naar de Zeevaartschool. Alle leer lingen (23) slaagden voor de H. B. S. en alle candidaten (7) slaagden voor het Gymnasium. Aangaande de proefnemingen op enkele 1ste- en 2de-klasse- scholen met de inrichting van klassen voor minder begaafde en vakzwakkc leerlingen wordt niets naders vermeld. Moesten wij het vorig jaar met betrekking tot de pogingen, om meer eenheid in de leerplannen der verschillende cate- goriën scholen te verkrijgen, schrijven, dat „tot heden niets verblijdends te melden” viel, thans kunnen wy op grond van ons advies op missive, Ag. N°. 18329/48, Afd. O, d.d. 2 September 1914, betreifende verplaatsing van leerlingen, waarin ook uitdrukkelijk gewezen is op de schadelijke gevolgen der ongelijkheid der leerplannen de hoop koesteren, dat hieraan weldra een einde zal w’orden gemaakt. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1426