53 38 scholen: Boylestraat 20, Tullinghstraat 2, Lepelstraat 6 (in de lagere klassen), Achterraamstraat (methode-Ligthart), Ravesteijnstraat 203 (in de lagere klassen, in aansluiting by het zaakonderwys, in de hoogere klassen ter verduide lijking van de inhoudsberekening), Copernicusstraat 159 (knippen, vouwen, plakken), Korte Lombardstraat 4, Nieuwe Laantjes 8 (vouw- en knipoefening), Rotterdamsehestraat 66, Ammunitiehaven 10. Wat doen de jongens, als de meisjes handwerken? Waar het handwerkonderwys binnen de gewone school uren valt, worden de mannelijke leerlingen in dien tijd bezig gehouden met teekenen, herhalingsoefeningen, rekenen, handenarbeid, schrijven, lezen en taaloefeningen en op één school met gymnastiek. Worden de handwerken buiten de schooluren onderwezen, dan hebben de jongens vry. Bibliotheek. Zoowel voor het onderwijzend personeel als voor de leerlingen zijn op bijna alle scholen met voltallige klassen bibliotheken. By de nieuwe scholen zijn zy in wording. Alleen aan de burgerschool Hondiusstraat 76 is geen bibliotheek voor onderwijzers^ essen), daar de middelen hier ontbreken Het gebruik neemt meer en meer toe, ook door de onder- wyzers(essen), hoewel hier en daar wordt medegedeeld, dat het personeel der school geen druk gebruik er van maakt. Aan den Zwarteweg 63b bestaat geen werkelijke behoefte aan een bibliotheek voor het personeel. Zooals het vorig jaar ook reeds werd gemeld, heeft ieder der onderwyzers- (essen) een kleine bibliotheek van handleidingen en aan de Wouwermanstraat 3 heeft men van de 8ste klasse af voor elke klasse afzonderlijk eene bibliotheek. De Schippersklasse aan het Ryswyksche Plein 38 heeft een afzonderlijke, doch kleine bibliotheek. Noodzakelijk moeten vernieuwd worden de boeken der leerlin- gen-bibliotheek aan de Nieuwe Havendwarsstraat 4, de Zuster straat 121, de Pretoriusstraat 95 en de Van Ostadestraat 249. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1428