53 39 Tabel H. van dit Verslag vermeldt voor elke school af zonderlijk het getal leerlingen, aan wie een getuigschrift en eene belooning werd geschonken. Spraakgebrekkige en slechthoorende leerlingen. Op de vragen naar het getal spraakgebrekkigen, die zich in het afgeloopen jaar op de school bevonden en of dezen een cursus hebben gevolgd, zoo ja met welk resultaat, kwamen de volgende antwoorden in: Nieuwe Schoolstraat 22a: een paar, onder behandeling der spraakleerares, Mej. Brugma; Stevinstraat (ongen.): 2 spraak- Belooningen en eereblijken. Hieromtrent zyn nóch in de Ver slagen der sub-Commissie nóch in die der hoofden bijzonder heden medegedeeld. De toestand is zooals hieruit kan worden geconcludeerd dezelfde gebleven, zoodat wij kunnen besluiten met hetgeen het vorig jaar als slot werd geschreven: De Commissie blijft er op aandringen, dat zoowel aan de leerlingen der vervolgklassen als aan die der burgerscholen, ter aanmoediging van den leerlust by het eindigen van den leercursus een prijs worde geschonken, evenals dit aan het Gymnasium geschiedt, waar zelfs bij over gang van de eene naar de andere klasse getuigschriften en prijzen worden uitgereikt op kosten der gemeente. Is by het voorbereidend hooger onderwijs aanmoediging meer noodigdua by het lager?... Daar bij „algemeenen maatregel van bestuur” het be trachten der zuinigheid is geboden geworden door het College van B. en W., zijn dit jaar geen aankoopen en ver nieuwingen van eenig belang geschied. Laten wij dus ook te dezen opzichte op betere tijden hopen! De onderwijzers en onderwijzeressen maakten voor een deel een vrij druk gebruik van de Arrondissements-bibliotheek. Het is echter jammer, dat deze uit de middenstad is ver plaatst naar de uiterste gemeentegrens in het Bezuidenhout- gedeelte. Voor verreweg het grootste deel der onderwijzers- essen) zal eene reis naar de Wilhelmina-van-Pruisenstraat een onoverkomelijk bezwaar opleveren. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1429